Guide til å holde din egen Dødskafé

Dødskafé.no opererer som en franchise av den internasjonale bevegelsen http://www.deathcafe.com, startet av Jon Underwood. Alle som respekterer Death Cafes prinsipper kan:

 • Bruke navnet Death Café/Dødskafé på sine arrangementer.
 • Skrive innlegg på den engelske nettsiden.
 • Kan opptre som en filial av Death Cafe Movement overfor pressen og andre.

På samme måte kan alle som ønsker å holde Dødskafé i Norge, melde fra til oss og bruke våre informasjonskanaler (facebook/nettside) til å publisere sine arrangementer.

Om man vil holde Dødskafé, er det noen grunnleggende prinsipper det er viktig å følge:

 1. Dødskafé skal aldri holdes med hensikt å lede deltakerne fram mot et spesielt syn, en bestemt konklusjon, produkt eller handling.
 2. Dødskafé skal være et konfidensielt og respektfullt sted der folk kan få uttrykke seg i full frihet, trygge på at alle som er der har taushetsplikt.
 3. Dødskafé skal ikke holdes for å tjene penger.
 4. På Dødskafé skal det serveres god, nærende mat og drikke for å minne deltakerne om det levende.

Det er også viktig å huske på hva Dødskafé ikke er :

 • Dødskafé er ikke en sorggruppe eller et samlingssted for folk som vet de skal dø snart. Mennesker som av ulike årsaker konfronteres med disse sidene av døden er hjertelig velkomne til Dødskafé, men skal ikke forvente seg terapeutisk effekt av samtalene.
 • Dødskafé fungerer ikke som noen ”løsning” for folk som av ulike årsaker ikke er komfortable med å diskutere døden åpent. Målsetningen er fortrolige samtaler, men Dødskafe lover ingen ”quick fix”.
 • Dødskafé er ikke et informasjonssted om døden, men et sted der man diskuterer døden uten noen spesielle føringer eller krav.


Økonomi

 • Et bærende prinsipp er at man ikke skal tjene penger på Dødskafé. Imidlertid kan man forvente å få dekket sine utgifter i forbindelse med arrangementet.


For å holde din egen Dødskafé trenger du tre ting:

 1. En vert/fasilitator (gjerne to personer).
 2. Et lokale med mulighet for servering av mat/drikke
 3. Deltakere som ønsker å snakke om døden.


Som fasilitator for en dødskafé er din rolle å:

 • Ønske folk velkommen og si noen innledende ord.
 • Redegjøre for regler/prinsipper for samtalen, bakgrunnen for Dødskafé, viktigheten av toleranse og åpenhet for andres synspunkter, taushetsplikt. Påse at regler og prinsipper følges.
 • Prøve å holde øynene åpne for om noen ikke kommer til orde, hjelpe folk til å delta i samtalen – passe på at alle får like mye ”plass” (om de ønsker).
 • Prøve å løsne opp samtalen dersom den ”setter seg fast” litt.
 • Megle dersom det oppstår vanskelige situasjoner/krangler (skjer svært sjelden!)
 • Avrunde samtalen og oppsummere til slutt.

Fasilitatoren trenger ingen spesielle fagkunnskaper om døden. Døden er noe som tilhører alle mennesker. Dersom man har spesielle fagkunnskaper, bes man legge disse igjen ved døren og komme inn i rommet som det mennesket man er med sin egen unike livserfaring. De viktigste egenskapene en fasilitator på Dødskafé har, er en god evne til å lytte, empati, toleranse og en entusiasme for å snakke om døden.

Som vert er din oppgave å:

 • planlegge og tilrettelegge for kaféen.
 • Stå for servering under kaféen.

Som regel forlater man en dødskafé i godt humør. Men skulle det skje at man blir tung til sinns eller opplevde å komme i en vanskelig situasjon, kan man kontakte ”Death Cafe practitioners”, via den engelske nettsiden. Noen der har sagt seg villige til å fungere som mentorer.

Å være fasilitator er berikende, men kan også være tungt. Gjennom nettverket Dødskafé, er man en del av et fellesskap der man kan søk hjelp og støtte.
Ved etablering av Death Cafe i forskjellige land, har det utviklet seg fora for ”Death Cafe Practitioners” noe vi forventer vil skje i Norge.


Lokaler
Det er ingen regler å følge når det gjelder lokale, det viktigste er å finne et sted med en uforstyrret, god og trygg atmosfære. Dødskafe kan holdes i private hjem, på caféer, forsamlingslokaler eller andre egnede steder. Det er lurt å annonsere i god tid.


Deltagerne
Dødskafe er ingenting uten deltagerne.
Man kan holde kafé for alle eller for egne grupper (homofile, militære, ungdom eller liknende). Etter å ha definert sin målgruppe, bør ingen ekskluderes.